FONE1718 - Thẻ gọi 5 quốc gia
FONE1718 - Thẻ gọi đa quốc gia